December 20, 2014

~One Elite Brick~
Sponsor: "Anonymous"
Inscription:
  IN MEMORY OF
    "BABA-SAN"
 CHOSUKE BABA
    1886 - 1977
BLOCK MANAGER
  CAMP 1 BLK 54

 
Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 186
                                           Total Elite bricks: 21

December 19, 2014

Sponsor: Yamasaki Family c/o Donna Govas
Inscription:
THE YAMASAKI'S
     AIJI & IWA
       YUKIO

Sponsor: Yamasaki Family c/o Donna Govas
Inscription:


 THE YAMASAKI'S
  MICHIKO HELEN
YONEKOFLORENCE 

  Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 186
                                           Total Elite bricks: 20


December 18, 2014

Sponsor: David, Kathie, Kenneth & Nancy Shiba
Inscription:
KIYOHIKO SHIBA
LYDIA (NAGATA)
       SHIBA 

Sponsor: Masaharu Tsuida
Inscription:
TSUIDA FAMILY
    POSTON 3
BLOCK 322-1-B 
 
Sponsor: Germaine & Alice Yamamoto
Inscription:
   JOHN AND LILY
      YAMAMOTO
KAZUO YAMAMOTO 
 
 ~One Elite Brick~
Sponsor: Lincoln M. Nagato
Inscription:
NAGATO FAMILY
 BUNZO &TAKE
       MIEKO
       ISEKO
    YOSHIIWA 
      LINCOLN 

  Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 184
                                        Total Elite bricks: 20

December 13, 2014

~One Elite brick~
Sponsor:Lynn Fuchigami
Inscription:
        HIMAKA'S
 CHOSUKE KAZUYE
     SUMA  OSAO
    TETSUO  EMI
   MIZUE  MICHIO
     BLK 330-3-A

Sponsor: Mike Kaku
Inscription:
SETSUZO~TORA
  KAKU FAMILY
CAMP 1 BLK 39Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 181
                                        Total Elite bricks: 19

December 12, 2014

 ~One Elite Brick~
Sponsor: Joe & Diana Kitagawa 
Inscription:
THE KITAGAWA'S
   JOE & KOTO
 YEICHI, KIKUYE
 YEJI, GEORGE
TOSHIKO, MARY
JACK BLK 42-6C

~One Elite Brick~
Sponsor: Joe & Diana Kitagawa 
Inscription:
 RYOZO, TOMOYE
YOSHI KITAGAWA
MUTSUKO,KIYOKO
   HIROSHI & JOE
     UKEGAWA
  BLOCK 22-8-AB


 Sponsor:Kaz Matsumoto
Inscription:
 K MATSUMOTO
       FAMILY
BLOCK 59-8-D


Sponsor: Kaz Matsumoto
Inscription:
SUS MATSUMOTO
       FAMILY
BLOCK 59-13-E


 Sponsor: Kay Takahashi
Inscription:
       TOMMY
    TAKAHASHI
POSTON CAMP 3

Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 180
                                        Total Elite bricks: 18

December 10, 2014

Sponsor: Charles & Lillian Garrigus
Inscription:
  ASAMI FAMILY
YONEICHI HANNA
 CHOJURO SEI 3

Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 177
                                        Total Elite bricks: 16

December 6, 2014

Sponsor: Gail Kodama
Inscription:
 HARRY KODAMA
   BLOCK 39-9B
442 RCT MAGGOT

Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 176
                                            Total Elite bricks: 16