October 19, 2014

Sponsors: 
George & Lilyan (Nagata) Kiyomoto, Kiyohiko & Lydia (Nagata) Shiba, and Amy (Nagata) Akaishi

Inscription:
ROGER HIROSHI
      HANADA
BLK 305-14-DE

Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 144
                                                              Total Elite bricks: 10

October 17, 2014

Sponsor: Paul Y. Kaneyuki
Inscription:
   KANEYUKI'S
     CAMP 3
   1942-1945

Sponsor: Hideko Shono
Inscription:
 Y KAWASHIRI'S
     CAMP 2
BLK 226-11-AB

 Domo arigato gozaimasu! Total bricks to date: 143
                                         Total Elite bricks: 10

October 8, 2014

Sponsor: Patricia Hirai
Inscription:
IN MEMORY OF
TORU HIRAI
AND KAY HIRAI

Domo arigato gozaimasu! Total bricks to date: 141
                                         Total Elite bricks: 10

October 5, 2014

Sponsor: Ben Okamoto
Inscription:
HENRY AND YONE
OKAMOTO FAMILY
     PLUS TEN

Domo arigato goizaimasu!  Total bricks to date: 140
                                            Elite bricks: 10
Sponsor: Kazumi & Toshiko Tsuchiyama
Inscription:
       KANJIRO 
  TSUCHIYAMA'S
POSTON 54-10-B


Sponsor: Shiro Kitabayashi
Inscription:
    KITABAYASHI
         FAMILY
POSTON 45-10-B

Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 139
                                Total Elite bricks: 10

September 15, 2014

Sponsor: Roger Sugimoto
Inscription:
TOSH & NOBUYO
 SUGIMOTO HAD
  ROGER 3/4/43

Domo arigato gozaimasu!  Total brick to date: 137
                                          Total Elite bricks: 10

September 10, 2014

Sponsor: Richard Y. Karasawa
Inscription:
CAMP 3 MORGANS
  CLUB MEMBER
BABE KARASAWA

Domo arigato gozaimasu!  Total bricks to date: 136
                                           Elite bricks: 10

September 6, 2014

~ONE ELITE BRICK~
Sponsor: Reiko Ikuma, Toshi Harada, and Tomiko Whipple
Inscription:
IKUMA-SUKEICHI
MICHIE-TOSHIKO
GIICHI, GEORGE
MITSUO,SETSUKO
SUEYO, TOMIKO
REIKO- BLK 222

Domo arigato goizaimasu!  Total bricks to date: 135
                                                   Elite bricks: 10